Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

Z radością informujemy, że zakończyliśmy badania normalizacyjne testu IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w normalizację za aktywny i entuzjastyczny udział w prowadzonych badaniach, a także za terminowe ich wykonanie. Rozpoczęliśmy badania walidacyjne testu IDS-P, oraz wstępne analizy zebranych informacji.

Stanowisko w sprawie treści internetowych dotyczących Testu Rorschacha


III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce diagnozy psychologicznej pt.: „Poszukiwany – przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy.”

Konferencja odbyła się w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w dniach 22-23 listopada 2013 r. Wzięliśmy w niej udział zarówno jako prelegenci jak i wystawcy. Maria Rafalak przedstawiła krótki referat na temat Stosowania testów psychologicznych w diagnozie stawianej przez nie-psychologów – perspektywa dydaktyka, Urszula Brzezińska opowiedziała o Standardach stosowania testów psychologicznych w Europie. System certyfikowania kompetencji użytkowników testów psychologicznych EuroTest-WO.

Przygotowaliśmy także niewielkie stoisko informacyjne dla uczestników konferencji, na którym można było obejrzeć nasze najnowsze testy, zapoznać się z nasza ofertą oraz pobrać materiały reklamowe. Dziękujemy za tak chętne i liczne odwiedzanie naszego stoiska, cenne uwagi i komentarze.

obraz

Do przygotowania i udostępnienia platformy do badań komputerowych szykowaliśmy się od dłuższego czasu. Chcieliśmy dać naszym klientom możliwość korzystania z naszych testów drogą internetową, aby usprawnić proces przeprowadzenia badania i dostosować go do zmieniających się potrzeb psychologów i badanych.

obraz

Rozpoczęliśmy prace nad nową wersją Skal Inteligencji i Rozwoju IDS – IDS-P, przeznaczoną do badania dzieci w wieku przedszkolnym. W ostatnim tygodniu września, zorganizowaliśmy szkolenie dla psychologów biorących udział w normalizacji tego narzędzia. Szkolenie odbyło się w Mądralinie, koło Warszawy, wzięło w nim udział 39 osób z całej Polski (ze wszystkich województw). Badania normalizacyjne właśnie się rozpoczęły i zakończą się w grudniu tego roku.

obraz

CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2, zrewidowana przez Rudolfa H. Weißa we współpracy z Bernhardem Weißem, jest testem neutralnym kulturowo, przeznaczonym do badania inteligencji płynnej. CFT 20-R składa się z dwóch części. Każda z nich zawiera cztery podtesty: Serie, Klasyfikacja, Matryce i Wnioskowanie topologiczne, reprezentujące cztery różne typy zadań i co za tym idzie, wymagające nieco innych operacji umysłowych. Poszczególne typy zadań reprezentowane są w obu częściach testu, różnią się jednak trudnością. Wszystkie zadania mają charakter niewerbalny.

Na CFT 20-R składa się w sumie 101 zadań, przy czym 56 z nich należy do Części 1, a 45 – do Części 2. Obie części zamieszczone są w jednym zeszycie testowym. Osoba badana udziela odpowiedzi, zaznaczając je na samokopiującym arkuszu.

Zaleca się wykonywanie obu części bezpośrednio jedna po drugiej, jeśli jednak taka procedura nie jest możliwa do zastosowania, można oprzeć diagnozę na wynikach otrzymanych tylko z Części 1. Wyniki surowe można porównać z normami wyrażonymi w skali IQ lub w skali centylowej. Czas wykonywania poszczególnych podtestów w każdej części jest ograniczony. Na przeprowadzenie całego testu (obu części) należy przeznaczyć nie mniej niż 60 minut.

Polskie normy zostały skonstruowane na podstawie wyników zebranych od ponad 3000 osób w wieku od 8 do 59 lat. Zastosowanie

CFT 20-R, jako miara inteligencji płynnej, może być stosowany wszędzie tam, gdzie ocena tej zdolności jest ważna z punktu widzenia diagnozowania potencjału intelektualnego osób badanych lub określenia potrzeby zastosowania odpowiednich oddziaływań korekcyjnych. Obszarem takim może być szeroko pojęte poradnictwo, szkolne w wypadku uczniów, czy zawodowe w wypadku osób dorosłych.

Test może być przydatny w doradztwie edukacyjnym przy określaniu wyboru kolejnych etapów nauczania, a także w identyfikowaniu uczniów ujawniających trudności szkolne i wymagających pomocy w postaci zastosowania w ich wypadku właściwych programów wyrównawczych.

Przy diagnozowaniu osób dorosłych, CFT 20-R może być użytecznym narzędziem selekcyjnym. Ocena potencjału intelektualnego ma znaczenie dla określenia charakteru pracy, jaką kandydat może wykonywać i – co się z tym wiąże – wymagań, jakie mogą mu być stawiane.

Zaleca się także używanie CFT 20-R w badaniach naukowych nad naturą i rozwojem inteligencji.

CFT 20-R jest testem łatwiejszym, niż wydany przez Pracownię wcześniej, inny test z rodziny Testów Inteligencji Cattella - CFT 3 (CFT 3 jest przeznaczony dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji). CFT 20-R wyróżnia także to, że może być wykorzystywany zarówno w badaniach dzieci jak i osób dorosłych; normalizacja CFT 20-R objęła osoby w wieku od 8 do 59 lat, czyli szerokie spektrum populacji.

 

CFT 20-R trafi do sprzedaży jesienią 2013 r. 

obraz

Kwestionariusz Profil Kompetencji Społecznych PROKOS pozwala na ocenę ogólnego poziomu kompetencji społecznych. Daje także wyniki w pięciu skalach szczegółowych, dzięki czemu umożliwia diagnozę profilową.

obraz

Wkrótce do oferty Pracowni dołączy kolejny test z rodziny neutralnych kulturowo testów inteligencji Cattella - CFT 1-R.

Zapraszamy wszystkich psychologów-praktyków do wypełnienia ankiety dotyczącej rozwoju zawodowego w obszarze diagnozy psychologicznej.

Jak dotąd nie istnieje w Polsce powszechny system rozwoju zawodowego dla psychologów. Celem przeprowadzania ankiety jest zweryfikowanie opinii środowiska psychologów na temat potrzeby stworzenia systemu rozwoju zawodowego dla psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną.

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu