Kompetencje kierownicze w organizacji - style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy

Tytuł szkolenia

Kompetencje kierownicze w organizacji - style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy

Termin

15.06.2018 r.

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia


Charakterystyka narzędzi

WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

Autorzy:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Służy do określenia dominującego stylu kierowniczego spośród czterech wyróżnionych typów:

 • Rewolucjonista,
 • Kapitan,
 • Ekonom,
 • Wodzirej

w układzie interpersonalnym (normy) oraz stwierdzić czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa).


WERK składa się z sześćdziesięciu przymiotników pogrupowanych w piętnaście zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą cztery przymiotniki, które badany ma uporządkować od takiego, który opisuje go najlepiej (1), do takiego, który opisuje go najsłabiej lub wcale (4).

Konieczność skonfrontowania się osoby badanej z szerokim spektrum cech bez możliwości ominięcia zagrażających, niespójnych z obrazem siebie bodźców zmniejsza sposobność do zarządzania własnym wizerunkiem.

CWP - Człowiek w Pracy

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitner

Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi  na czterostopniowej skali. Poza wynikiem w skali  głównej Poczucia Umiejscowienia Kontroli uzyskujemy dodatkowo wyniki w siedmiu podskalach, mierzących różne aspekty poczucia kontroli:
•    Poczucie braku skuteczności,
•    Poczucie zależność od losu,
•    Poczucie zależności od innych,
•    Kontrolę osobistą,
•    Ideologię kontroli,
•    Poczucie kontroli dotyczące sukcesów
•    Poczucie kontroli dotyczące porażek.


Dzięki Skali Kontrolnej kwestionariusz daje możliwość oceny zarządzania własnym wizerunkiem.

Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników.

Na szkoleniu będzie można zapoznać się z procedurą badania kwestionariuszami WERK oraz Człowiek w Pracy, ich właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji (z uwzględnieniem interpretacji psychometrycznej, psychologicznej i w kontekście środowiska pracy oraz rozwoju zawodowego).

Szczegółowy program szkolenia certyfikacyjnego będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku: style kierowania w organizacji oraz poczucie umiejscowienia kontroli jako podstawowe wyznaczniki kompetencji kierowniczych.

2. Zastosowanie w procesach HR-owych.

3. Opis metod: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.

4. Wartość psychometryczna metod: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.

5. Procedura badania:

 • warunki badania
 • sposób prowadzenia badania
 • instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne

6. Sposób opracowania wyników:

 • Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie na wyniki przeliczone
 • Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
 • Ćwiczenia praktyczne

7. Interpretacja wyników

 • Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
 • Znaczenie poszczególnych wyników w skalach i ich konfiguracji (styl dominujący, styl wspierający)
 • Całościowa interpretacja wyników
 • Ćwiczenia praktyczne

 

CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy  - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu BIP i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie.
e.wroclawska@practest.com.pl

 Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu