TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy)

Autor:
Victor Wekselberg
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Indywidualnie lub grupowo, czas badania około 15 min. Badanie TIC można przeprowadzić w tradycyjnej formie papierowej lub online.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Opis: Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio, i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio.

TIC jest kwestionariuszem składającym się z 64 pozycji, o charakterze twierdzeń. Twierdzenia dotyczą różnych aspektów obrazu pracy i funkcjonowania w niej osoby badanej. Badany na siedmiostopniowej skali ocenia stopień, w jakim zgadza się z każdym twierdzeniem. Pozycje składają się na dwie skale główne (Intentio i Consensio), z których każda obejmuje trzy podskale, dotyczące obrazu idealnego (Wizje), obrazu realnego (Modele) oraz programów działania (Programy). Wyniki skal, podskal i skal szczegółowych informują o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy, wskaźniki rozbieżności między wizjami a modelami stanowią podstawę do oceny potencjału motywacyjnego.

Trafność: Wyniki analizy czynnikowej potwierdziły zakładaną strukturę testu. Za trafnością TIC przemawiają też związki cech Intentio i Consensio z teoretycznie zbieżnymi konstruktami oraz sukcesami akademickimi i zawodowymi.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzną skal głównych i podskal oraz skal szczegółowych TIC określono za pomocą współczynnika alpha Cronbacha. Dla skal głównych Intentio i Consensio uzyskano współczynniki pozwalające uznać ich rzetelność za zadowalającą, natomiast dla podskal – niskie.

Normy: Normy stenowe, dla osób w wieku 18-65 lat, opracowane na podstawie wyników badania próby obejmującej łącznie 2546 osób.

Zastosowanie: Test TIC bada właściwości struktur osobowości, które są związane z pracą, a w szczególności stanowią o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy. Test TIC może być wykorzystywany w obszarach codziennej działalności doradczej psychologa organizacji. Narzędzie znajdzie zastosowanie w badaniu motywacji i zaangażowania pracowników, doskonaleniu metod selekcji na różnorodne stanowiska, badaniu rozwoju kapitału ludzkiego. TIC dostarczy wiedzy, która także może wzbogacić ocenę poszczególnych kompetencji w AC (Assessment Centers) i DC (Development Centres).

Materiały:

  • Podręcznik
  • Arkusze pytań
  • Arkusze odpowiedzi
  • Jednostka klucz – online (Zakup jednostki jest niezbędny aby otrzymać wynik testu.Cena jednostki zależy od tego, jaki klient ją kupuje [uczelnia/student lub instytucja komercyjna] oraz od ilości kupowanych jednostek - przygotowano cztery przedziały cenowe, dla zamówień od 1 do 100 jednostek, od 101 do 250 jednostek, od 251 do 500 jednostek, powyżej 500 jednostek. Podane ceny są cenami za jedną jednostkę. Im większe zamówienie, tym mniejsza cena za pojedynczą jednostkę.)

Więcej informacji o teście TIC

Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu TIC

 

JAK SKORZYSTAĆ Z TESTU TIC?

Kupując jednostki kluczowe, otrzymujemy elektroniczny kod dostępu do zakupionej liczby jednostek badawczych oraz startowy login i hasło do platformy elektronicznej, która umożliwia przeliczenie wyników surowych i wygenerowanie raportów. Po zarejestrowaniu się na platformie elektronicznej psycholog może wykorzystać jednostki badawcze przez dwa lata, licząc od daty zakupu. Dodatkowo platforma służy do zarządzania badaniami przy użyciu testu TIC. Badanie można przeprowadzić w tradycyjnej formie papierowej lub online.

  • Badanie online – należy dokonać rejestracji na stronie www.testtic.pl (przy zakupie testu otrzymujemy kod dostępu do zakupionej liczby jednostek badawczych oraz login i hasło startowe). Wypełnianie testu – udzielenie odpowiedzi odbywa się online. Psycholog podejmuje decyzję, czy badana osoba wypełni test w jego obecności, czy też w dowolnej lokalizacji poprzez przesłanie jej indywidualnego linku do badania. Po zamknięciu sesji badawczej (obejmującej jedno lub więcej badań w serii) automatycznie jest wysyłany komunikat z prośbą o wygenerowanie raportów. Raporty są generowane automatycznie i przesyłane w formacie PDF najpóźniej do dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia badania na adres email wskazany podczas rejestracji. Raporty są przeznaczone dla psychologa.
  • Badanie w formie papierowej (do jego przeprowadzenia, oprócz zakupu jednostek badawczych, dodatkowo jest konieczny zakup papierowych arkuszy testu i arkuszy odpowiedzi). Psycholog przeprowadzający badanie rejestruje się na stronie www.testtic.pl, analogicznie jak przy badaniu online, oraz wprowadza zebrane dane surowe z arkuszy odpowiedzi do specjalnego pliku CSV. Po zatwierdzeniu przesłania danych, automatycznie jest wysyłany komunikat z prośbą o wygenerowanie raportów. Raporty w formacie PDF są przesyłane na wskazany przez psychologa adres mailowy w trybie do dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia badania. Raporty są przeznaczone dla psychologa.

Dodatkowo, przy badaniach dużych populacji z użyciem tradycyjnych arkuszy papierowych, istnieje możliwość skorzystania z usługi skanowania wyników przez Instytut Rozwoju Biznesu. Po otrzymaniu papierowych arkuszy pracownicy Instytutu przeprowadzają skanowanie oraz generują raporty w formie elektronicznej. Raporty w wersji PDF są przekazywane na uzgodniony adres email.

UWAGA: Aby rozpocząć korzystanie z platformy elektronicznej TIC konieczne jest przesłanie dokumentu upoważniającego IRB Sp. z o.o. (administratora platformy TIC) do przetwarzania danych osobowych, podpisanego przez osobę upoważnioną. Wzór doukmentu do pobrania znajduje się poniżej.

Umowa przetwarzania danych osobowych

 


Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
149.90zł
157.39zł
5%
157.39zł
0.90zł
1.11zł
23%
1.11zł
0.76zł
0.94zł
23%
0.94zł
40.00zł
49.20zł
23%
49.20zł
8.00zł
9.84zł
23%
9.84zł
50.00zł
61.50zł
23%
61.50zł
10.00zł
12.30zł
23%
12.30zł
60.00zł
73.80zł
23%
73.80zł
12.00zł
14.76zł
23%
14.76zł
70.00zł
86.10zł
23%
86.10zł
14.00zł
17.22zł
23%
17.22zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu