Warsztat specjalisty HR

 

 

Warsztat specjalisty HR

Szkolenia z cyklu „Warsztat specjalisty HR” przeznaczone są dla osób chcących rozwijać się zawodowo w kierunku wzmacniania swoich kompetencji w zakresie budowania polityki personalnej w organizacjach.

Aby profesjonalnie wykorzystywać testy psychologiczne w biznesie należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają:

  • zakup oryginalnych metod diagnostycznych
  • kompetentne przeprowadzanie badań testami w organizacji

Potwierdzeniem rozwinięcia profesjonalnej kompetencji diagnostycznej, rozumianej jako zdobycie niezbędnej wiiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie postawy etycznej, koniecznych do poprawnego stosowania testów, jest dyplom ukończenia studiów z psychologii lub certyfikat uprawniajacy do posługiwania się okreslonymi narzędziami.

System szkoleń opracowano na podstawie wytycznych PTP opracowanych przez Komisję ds. Testów dotyczących:

  • kategoryzacji testów psychologicznych;
  • procedury przyznawania rekomendacji podmiotom chcącym prowadzić szkolenia z psychometrii oraz z poszczególnych testów przeznaczonych dla profesjonalistów niebędących psychologami.
  • standardów przeprowadzania badań psychologicznychtestami w biznesie (EFPA EuroTest WO)

Zobacz folder informacyjny WARSZTAT SPECJALISTY HR


HR Test Week

To cykl szkoleń z metod przeznaczonych dla specjalistów HR (zarówno psychologów jak i innych specjalistów).

PSYCHOLOG - Udział psychologa w szkoleniach z cyklu „Warsztat specjalisty HR” ma charakter wyłącznie rozwojowy i służy wzmacnianiu kompetencji diagnostycznych i umiejętności stosowania testów w obszarze psychologii pracy i organizacji. Szkolenie są jednak rekomendowane jako użyteczna forma zapoznawania się z nowymi, wchodzącymi na rynek metodami.

Dodatkowo, dla psychologów prowadzone są szkolenia z zaawansowanego stosowania metod ogólnego przeznaczenia.

NIEPSYCHOLOG - Ścieżka szkoleniowa dla niepsychologów jest obligatoryjna i wiąże się z uzyskaniem dostępu (możliwość zakupu i stosowania) do określonych metod. Zakłada trójetapowe szkolenie certyfikacyjne:

1. Psychometria - podstawowe umiejętności niezbędne do psychometrycznej i psychologicznej interpretacji wyników w testach oraz poprawnego organizowania badań testami. CERTYFIKAT B1

2. Metody - Szkolenia narzędziowe umożliwiające zapoznanie się z testami psychologicznymi przeznaczonymi do wspierania procesów personalnych w organizacjach. Zaplanowane szkolenia: Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa, Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników, Style kierowania w organizacji - pomiar i analiza interakcyjna, Poczucie umiejscowienia kontroli, Badanie osobowości w kontekscie zawodowym. CERTYFIKAT B2

3. Modele kompetencyjne - Diagnoza zmiennych ważnych z punktu widzenia organizacji. Zastosowanie testów psychologicznych w budowaniu modeli kompetencyjnych. CERTYFIKAT B2+


Co kwartał organizowany będzie tydzień szkoleń wyłącznie z metod HR, z kategorii B2.

Każdy HR Test Week poprzedzony będzie (z miesięcznym wyprzedzeniem) szkoleniem ogólnym z psychometrii.

Uczestnicy mogą zapisać się na wybrane szkolenia bądź skorzystać z pełniej oferty szkoleń w danej edycji HR Test Week. Do zaliczenia każdego szkolenia wymagane będzie wykonanie pracy zaliczeniowej.


Profesjonalna kompetencja diagnostyczna

Po odbyciu cyklu szkoleń, uczestnik będzie posiadał kompetencje wystarczające do stosowania testów psychologicznych w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Oznacza to, że będzie posiadał niezbędne kwalifikacje – nazywane profesjonalną kompetencją diagnostyczną - do samodzielnego planowania i realizowania badań testami w przedsiębiorstwie.

Użytkownik testów psychologicznych to profesjonalista - specjalista HR, konsultant, psycholog pracy i organizacji - stosujący testy do selekcji, rozwoju, itd. Potrafi wykorzystywać testy i metody, do stosowania których został przeszkolony, w kontekście wyznaczonym przez granice zastosowań tych metod.

 


Secondary menu

płatności obsługuje payu