logo
logo

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.Księgarnia internetowa Księgarnia Symptomy działająca pod adresem https://www.practest.com.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259763, kapitał zakładowy 1.292.000,00 zł, NIP: 525-236-80- 15, Regon: 140607222.

2. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.

3. Kupujący może kontaktować się z Księgarnią w sposób opisany w Regulaminie, tj: tel.: 22 841 37 65, faks: 22 841 29 12, mail: testshop@practest.com.pl, adres pocztowy: ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

§2. Zasady składania zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny podanej przy tytule towaru.

2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.practest.com.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię. Zamówienia, w których dane Kupującego będą nieprawdziwe lub niepełne, nie będą realizowane.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest aktualnie dostępny w magazynie Księgarni. Kupujący jest niezwłocznie informowany jeżeli całość lub część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna. Po uzyskaniu takiej informacji, Kupujący decyduje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (zrealizowane częściowo, anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia towaru przez Księgarnię).

§3. Oferta dla Psychologów

1. Niektóre towary dostępne w Księgarni mogą być sprzedawane jedynie dyplomowanym psychologom. Ograniczenia takie wynikają z Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.).

2. Produkty dostępne tylko dla psychologów opatrzone są opisem ‘Wyłącznie dla psychologów‘, i Kupujący, który nie jest psychologiem i nie posiada posiada zweryfikowanego statusu psychologa, nie może ich zakupić.

3. Aby nabyć możliwość zakupu produktów tylko dla psychologów w Księgarni symptomy, należy:

a) Założyć konto użytkownika na stronie https://www.practest.com.pl.

b) Podać numer dyplomu ukończenia studiów psychologicznych.

c) Udostępnić kopię dyplomu Księgarni (załączenie skanu dyplomu do formularza, wysyłka skanu dyplomu na adres mail testshop@practest.com.pl, osobiste przedłożenie kopii w sklepie stacjonarnym Księgarni – ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

d) W przypadku zmiany danych osobowych po uzyskaniu dyplomu, konieczne jest przedstawienie dodatkowego dokumentu potwierdzającego dane (dowód osobisty, odpis aktu zawarcia małżeństwa itp.)

e) Księgarnia zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych i w przypadku pozytywnej weryfikacji, konto użytkownika otrzyma status psychologa, a tym samym będzie on mógł nabywać produkty przeznaczone tylko dla psychologów.

4. Weryfikacja statusu psychologa umożliwia zakup książek i testów przeznaczonych dla psychologów tak w internetowej Księgarni Symptomy, jak i w sklepie stacjonarnym, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa. Niezależnie od weryfikacji statusu psychologa Księgarnia zastrzega także możliwość weryfikacji poszczególnych zakupów (sprawdzenie wymagań, o których mowa w ust. 1 powyżej). W takim wypadku Księgarnia może żądać udostępnienia kopii dyplomu psychologa oraz pozostałych informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku niespełnienia wymagań Księgarnia ma prawo do odmowy zrealizowania zamówienia. 

5. Konto na stronie https://www.practest.com.pl jest kontem imiennym i może korzystać z niego wyłącznie osoba, której dane zostały podane przy zakładaniu konta a następnie zweryfikowane przy nadawaniu statusu psychologa (jeżeli konto podlegało takiej weryfikacji. Danych konta nie można udostępniać osobom trzecim.

§4. Cena towaru

1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych.

2. Każdy towar opatrzony jest ceną netto i brutto. Pojedyncze produkty opatrzone są także informacją o wysokości podatku VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§5. Zasady wysyłki

1. Towar może zostać dostarczony za pośrednictwem:

a) Poczta Polska – Pocztex (opłata 13 zł, czas realizacji nie jest zazwyczaj dłuższy niż 2 dni robocze);

b) Poczta Polska – Pocztex – pobranie (opłata 17,99 zł, czas realizacji nie jest zazwyczaj dłuższy niż 2 dni robocze);

c) Przesyłka kurierska (opłata 19,00 zł, czas realizacji 2 dni robocze).

d) Przesyłka kurierska – pobranie (opłata 24,00 zł, czas realizacji 2 dni robocze).

e) Odbiór osobisty zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Księgarni Symptomy – ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa w ciągu 7 dni;

2. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Wyboru sposobu dostawy należy dokonać podczas składania zamówienia.

3. Jeżeli kwota jednorazowego zamówienia przekroczy 100,00 zł brutto koszty wysyłki Pocztą Polską – Pocztex, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia, pokrywa Księgarnia.

4. Jeżeli kwota jednorazowego zamówienia przekroczy 750,00 zł brutto koszty wysyłki kurierem, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia, pokrywa Księgarnia.

§6. Formy płatności

Księgarnia oferuje następujące formy i terminy płatności:

1. Za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi / w urzędzie pocztowym / kurierowi (w zależności od wyboru formy dostawy). Nasza umowa z kurierem obejmuje usługi podstawowe; dostarczenie w określonych godzinach czy wcześniejsze telefoniczne powiadamiania klienta o dostarczeniu paczki są dodatkowo płatne.

2. Poprzez system płatności PayU w momencie złożenia zamówienia.

3. Kartą kredytową / debetową (Visa, MasterCard) lub gotówką przy odbiorze towaru w księgarni firmowej pod adresem: ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

4. Przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury (forma głównie dla podmiotów budżetowych z wyłączeniem resortu zdrowia, niedostępna dla osób fizycznych i firm prywatnych i firm będących aktualnie lub w przeszłości naszymi dłużnikami).

5. Przelewem bankowym – przedpłatą na podstawie faktury pro-forma. Dane do przelewu znajdują się w dokumencie pro forma i numer tego dokumentu należy podać jako tytuł przelewu.

§7. Realizacja zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

a) w przypadku płatności przelewem (system płatności PayU) lub kartą kredytową - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt b),

b) w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

2. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Za wydanie towaru uznaje się moment przekazania towaru przewoźnikowi, stosownie do art. 544 Kodeksu cywilnego.

4. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem (na adres wskazany w zamówieniu) lub poprzez odbiór własny pod adresem: 00-762 Warszawa, ul. Belwederska 6A (księgarnia firmowa).

5. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. O wysokości opłaty w takim wypadku Kupujący zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

7. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

8. Księgarnia jest zobowiązana do dostarczeniu towaru bez wad.

§8. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, skontrolować jakość otrzymanego towaru oraz sprawdzić, czy ilość i rodzaj towaru są zgodne z zamówieniem, i zgłosić ewentualną reklamację do Księgarni na adres e-mail: testshop@practest.com.pl.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i powinien zostać wysłany na adres Księgarni (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

4. Księgarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Księgarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Księgarni lub przekazać osobie upoważnionej przez Księgarnię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Księgarnia zgodziła się je ponieść.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Księgarnia odpowiada wobec Kupującego nie będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Księgarni (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

11. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

12. Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać dokładny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki pieniężne.

13. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Księgarni

1. Księgarnia podejmuje wszelkie dostępne działania w celu zapewnienia poprawności działania sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Kupujących.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Księgarnię o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Nieprawidłowości powinny być zgłaszane pisemnie na adres Księgarnia Symptomy, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do 6 nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu. Reklamacja złożona po upływie wskazanego terminu może zostać pozostawiona bez rozpoznania, o czym Księgarnia niezwłocznie powiadomi Kupującego. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

4. Reklamacja powinna zostać rozpoznana przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Księgarni. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Księgarnia niezwłocznie poinformuje Kupującego.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także w celu realizacji praw przysługujących Kupującemu, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.: na adres email: iod@practest.com.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: Inspektor Ochrony Danych, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia (umowy), w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych, a także w celu weryfikacji, czy Kupujący jest uprawniony do nabywania określonych produktów dostępnych wyłącznie dla psychologów. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody Kupującego, jak i prowadzenia marketingu własnych produktów i usług Administratora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Administratora także do przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Kupujący może również wyrazić zgodę na: 

a) wysyłanie przez Administratora informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora. 

5. Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP, miejsce pracy,) jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania wskazanych danych osobowych Księgarnia nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.

6. Niektóre produkty w Księgarni są dostępne wyłącznie dla psychologów. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany podać dodatkowo numer dyplomu a także przesłać celem zweryfikowania skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (w przypadku zmiany danych osobowych po uzyskaniu dyplomu, konieczne jest przedstawienie dodatkowego dokumentu potwierdzającego dane). Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne przy czym stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania wskazanych danych osobowych Księgarnia nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, jeżeli zamówiony produkt jest dostępny wyłącznie dla psychologów.

7. Dane osobowe są wykorzystywane na własny użytek Administratora. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem zamawianych produktów oraz firmy zajmujące się obsługą płatności za zamówione produkty. Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia (umowy), dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy przez Księgarnię oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Księgarnię lub przeciwko Księgarni, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe. 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Kupującego oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Księgarnię lub przeciwko Księgarni, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

10. Kupujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

11. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§11. Odpowiedzialność

1. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sklepu z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność.

3. Księgarnia zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

§12. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji

1. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu powinien dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie (np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej) odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

2. Skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Księgarnię i po wyrażeniu zgody przez Księgarnię.

§13. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023 roku. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wiążące dla Kupującego są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa), tel.: 22 841 37 65, email: testshop@practest.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa), faks: 22 841 29 12, email: testshop@practest.com.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data złożenia zamówienia / zawarcia umowy ( * ) /odbioru ( * ): …………...…………………………

- Droga złożenia zamówienia: strona internetowa (nr zamówienia: ............................)/fax/scan mailem/ poczta tradycyjna ( * )

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………....……………………………………..

– Adres konsumenta(-ów): ….…………………………………………….…………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………

 

– Data: ……………………………………………………………………

( * ) Niepotrzebne skreślić.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙