logo
logo

Procedura recenzowania

Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.

I. Ocena wewnętrzna

1.

Autor zobowiązany jest do przedstawienia konspektu pracy zgłaszanej do opublikowania, który jest oceniany przez Kolegium Redakcyjne. Kolegium może zalecić autorowi wprowadzenie zmian w zakresie doboru treści i struktury pracy.

2.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Kolegium autor składa (w formie pisemnej i elektronicznej) pełny tekst pracy, z którym szczegółowo zapoznaje się redaktor z ramienia Wydawnictwa. Redaktor przedstawia ewentualne propozycje zmian formalnych w tekście. Po ich wprowadzeniu tekst przekazywany jest do recenzji zewnętrznej.

II. Recenzja zewnętrzna

1.

Prace recenzowane są przez jednego recenzenta (w wyjątkowych przypadkach przez dwu recenzentów).

2.

Doboru recenzenta dokonuje Kolegium Redakcyjne.

3.

Recenzent musi mieć co najmniej stopień doktora i być specjalistą w dziedzinie, której dotyczy praca (w przypadku podręczników testowych oznacza to posiadanie kompetencji zarówno w dziedzinie, w której mieści się przedmiot diagnozy dokonywanej danym narzędziem, jak i w zakresie ogólnych zasad psychometrii). Recenzent nie może pozostawać z autorem w relacji, która przy recenzowaniu pracy groziłaby powstaniem konfliktu interesów.

4.

Przy ocenie pracy od recenzenta oczekuje się uwzględnienia:
- jej związku z problematyką diagnozy psychologicznej,
- jej oryginalności i aktualności przyjętego w niej podejścia naukowego,
- poprawności merytorycznej,
- w przypadku podręczników testowych: jakości opracowania psychometrycznego (w tym normalizacji) i psychometrycznych walorów narzędzia (zwłaszcza wskaźników rzetelności i trafności) oraz jednoznacznego stwierdzenia, czy praca kwalifikuje się do publikacji.

5.

Recenzent przekazuje swoją recenzję w formie pisemnej i elektronicznej.

6.

Za przygotowanie recenzji Recenzent otrzymuje honorarium.

7.

Recenzja jest przekazywana autorowi. Redaktor ustala z autorem zakres ewentualnych poprawek i sugerowanych przez Recenzenta zmian.

8.

Recenzja nie jest udostępniana innym osobom, z wyjątkiem członków Kolegium Redakcyjnego.

9.

Recenzja jest przechowywana przez okres co najmniej 5 lat

10.

Nazwisko recenzenta jest zamieszczane na stronie redakcyjnej opublikowanej pracy.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙